SMLOUVA O PRONÁJMU ELEKTROKOL

 

Smluvní strany:

Pronajímatel:

ebike-pernink

Nádražní 428

362 36 Pernink

Tel: 732 975 522, 721 551 721

email: info@ebike-pernink.cz

IČ: 15755681

 

Nájemce:

Jméno a příjmení: ………………………………

 

Adresa:……………………………………………………..

 

Číslo OP: ………………………………………..

 

Číslo ŘP/CP: …………………………………..

 

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto nájemní smlouvu.

 1. Předmět, účel a doba pronájmu, záloha

 Předmětem pronájmu je:

elektrokolo sériové číslo ……………………

 

elektrokolo sériové číslo ……………………

 

elektrokolo sériové číslo ……………………

 

elektrokolo sériové číslo ……………………

 

……….osvětlení přední

……….osvětlení zadní

…….. přilba

……. zámek

 

(dále jen „předmět pronájmu“) Účelem pronájmu je používání  předmětu pronájmu nájemcem v souladu s platným Provozním řádem za poplatek ve výši stanovené Ceníkem.

 

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět pronájmu k užívání od doby účinnosti této smlouvy, která vzniká k datu podpisu této smlouvy a trvá po dobu do ……………….., ….dnů ……… hodin.

 

Záloha složená nájemcem je vratná a činí 1500 Kč (dle platného Ceníku)

– záloha byla složena ……ano……ne

 

Záloha (vratná)za poskytnutí nabíječky činí 500 Kč (dle platného Ceníku)

– záloha byla složena ……ano……ne

2. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu

Pronajímatel

 

  1. a) Je oprávněn:

– odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem, případně si nárokovat pokutu dle Ceníku,

– použít vratné zálohy při poškození předmětu pronájmu v odpovídající výši, přičemž míra poškození je určována pracovníkem půjčovny elektrokol.

  1. b) Se zavazuje:

– předat nájemci předmět pronájmu v řádném technickém stavu.

 

Nájemce

  1. a) Je oprávněn:

– používat předmět pronájmu v souladu s účelem pronájmu.

  1. b) Se zavazuje:

– dodržovat všechny podmínky stanovené Provozním řádem půjčovny jízdních kol,

– chránit předmět pronájmu před poškozením, ztrátou atp.,

– nepůjčovat předmět pronájmu třetím osobám,

– vrátit předmět pronájmu ihned po skončení období trvání této smlouvy,

– v případě poškození předmětu pronájmu poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů oprav, míra poškození je určována pracovníkem půjčovny kol,

– uhradit náklady, které nebyly pokryty vratnou zálohou na opravy předmětu pronájmu v plné výši dle Ceníku, a to i v případě zničení nebo ztráty předmětu pronájmu.

 

3. Závěrečná ustanovení

Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom

vyhotovení. Smluvní strany si smlouvu pozorně

a řádně přečetli a souhlasí se vším výše uvedeným. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

 

Datum: …………………………..

Pronajímatel: ……………………………………..

 

 

 

Nájemce:       ……………………………………..

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ELEKTROKOL

Osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu (dále jen nájemce) používá sportovní výzbroj (kolo, doplňky), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o nájmu (dále jen smlouva).

K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v Ceníku půjčovny.

Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou platných dokladů (občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz).

Nájemce může být pouze osoba starší 18 let.

Nájemné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy.

Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před úhradou ceny.

Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu nájemce.

Jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani na zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané smlouvě o nájmu stvrzené svým podpisem, jakož i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané dohodě využívají, jsou-li jimi děti a mladší 18ti let.

Předání a půjčování elektrokol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

Při nedodržení termínu vrácení pronajaté věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné.

Při poškození a ztrátě či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli.

Při ztrátě či odcizení pronajaté věci hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozní řád je součástí smlouvy o nájmu a svým podpisem na ni se nájemce zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.